Autorizare Persoane

Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează conform Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.87 din 06.04.2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 238 din 14.04.2010, modificat şi completat cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 112 din 16.07.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 556 din 28.07.2014

DOMENIILE DE AUTORIZARE:

 • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
 • instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
 • termoprotecţie cu vopsele termospumante;
 • termoprotecţie cu produse de torcretare;
 • ignifugarea materialelor combustibile;
 • întreţinerea instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
 • verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
 • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat;
 • ) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.

Pentru autorizare, este necesară depunerea la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, tel/fax 021/2521264, a unui dosar care să cuprindă documentele din lista de mai jos.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZĂRII

 • Cererea de autorizare, conform anexei nr. 1 la Metodologie;
 • Copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului;
 • Certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării autorizării de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă înregistrarea uneia sau mai multor activităţi pentru care se solicită autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie;
 • Lista cu personalul de specialitate semnată şi ştampilată de solicitant;
 • Copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională însoţite de suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupaţii specifice cuprinse în Lista cu ocupaţiile specifice prevăzută în anexa nr. 3 la Metodologie sau, după caz, adeverinţe în original din partea furnizorilor de formare profesională autorizaţi conform legii din care să rezulte că personalul de specialitate a absolvit cursurile specifice, precum şi unităţile de competenţă dobândite conform standardelor ocupaţionale;
 • Buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare, după caz;
 • Copie de pe autorizaţia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie şi anexele la aceasta/acesta în care sunt precizate mijloacele de măsurare pentru care laboratorul are dreptul să efectueze verificare metrologică sau etalonare, după caz;
 • Documente semnate şi ştampilate de solicitant din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare, cum ar fi: procedură, plan de etalonare ş.a.m.d.;
 • Procedura de lucru specifică activităţii pentru care se solicită autorizarea, care respectă structura-cadru prevăzută în anexa nr. 5, semnată şi ştampilată de solicitant, sau, atunci când există un sistem de management al calităţii pe domeniul pentru care se solicită autorizarea, dovada din care să rezulte implementarea acestuia şi procedura de lucru aferentă;
 • Copie de pe autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, domeniul de volum minimum 150 litri şi presiune minimum 250 bari, tip fluid minimum azot (N2) şi bioxid de carbon (CO2), în cazul persoanelor care solicită autorizarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
 • Dovada achitării contravalorii prestărilor de servicii efectuate de către Centrul Naţional.
 • Lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de solicitant, întocmită conform anexei nr. 4 la Metodologie, cu precizarea seriilor mijloacelor de măsurare din dotare;

Achitarea contravalorii prestărilor de servicii privind analizarea cererii şi a documentaţiei aferente depuse în vederea autorizării se va efectua DUPĂ încheierea unui contract între solicitant şi Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă. Contractul de prestări servicii se încheie între părți ulterior înregistrării cererii de autorizare.

Contravaloarea prestărilor de servicii pentru analiza dosarului în vederea autorizării se regăsește la pagina Aici