IGSU

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie Al. Ioan Cuza


(Instituţie de învăţământ aflată în coordonarea IGSU)
  Contact:
  Adresa: Str. Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucuresti, cod 014031,BUCURESTI
  Telefon: 0213175523
  Fax:021/255.56.63
  Pagina web: http://www.academiadepolitie.ro/facpmp/
  e-mail: secretarp@academiadepolitie.ro

  Organizarea institutiei de învatamânt superior, a facultatii si specializarii
  Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” este organizata si functioneaza ca institutie de învatamânt superior în conformitate cu dispozitiile legale (Hotarârea Guvernului României nr.137/1991, Legea învatamântului nr.84/1995, Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997, H.G.R. 1175/2006 privind Organizarea studiilor universitare de licenta si aprobarea listei domeniilor si specializarilor din cadrul acestora cu modificarile si completarile ulterioare, Legea privind statutul cadrelor militare nr.80/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinele ministrului administratiei si internelor, ministrului educatiei si cercetarii si Carta Universitara). În structura Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” functioneaza Facultatea de Politie, Facultatea de Pompieri si Facultatea de Arhivistica. Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” este acreditata prin Hotarârea de Guvern numarul 225/1996.

  Regimul juridic de functionare a specializarii
  Facultatea de Pompieri este o institutie militara de învatamânt superior, de stiinta, cu domeniul de studii universitare de licenta: Ingineria instalatiilor, specializarea: „Instalatii pentru constructii – pompieri”, curs de zi, cu durata de 4 ani, conform Hotarârii Guvernului României numarul 1175/2006 modificata si completata de H.G.R. 676/2007 si H.G.R. 294/2007. Facultatea de Pompieri, cu profilul si specializarea mentionate anterior este acreditata prin Hotarârea Guvernului României nr. 535/1999, si a Raportului Consiliului National de Acreditare RCS025/2722A din decembrie 2003.

  Încadrarea specializarii în profil, facultate, institutie
  Având în vedere necesitatea pregatirii la un nivel superior a ofiterilor de pompieri în domeniul tehnic, în 1991 prin Hotarârea Guvernului României nr.137/1991 privind înfiintarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” ,a luat fiinta si Facultatea de Pompieri. În urma consultarii beneficiarului absolventilor, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, si evaluând misiunile esentiale ale unui ofiter de pompieri, structurate pe directia prevenirii si înlaturarii pericolelor si cauzelor care pot ameninta viata oamenilor si bunurilor materiale prin incendii, explozii, avarii, calamitati si catastrofe, respectiv pe directia interventiilor operative pentru localizarea si lichidarea incendiilor, limitarea si înlaturarea urmarilor calamitatilor naturale, a catastrofelor si a altor evenimente cu consecinte nedorite, s-a considerat ca specializarea „Instalatii pentru constructii - pompieri” raspunde, în cel mai potrivit mod, pentru pregatirea absolventilor. Pe lânga diploma de inginer, în specializarea „Instalatii pentru constructii – pompieri”, prin specificul facultatii, absolventii obtin în urma unui examen si diploma de ofiter de pompieri, care le confera dreptul de a functiona ca ofiteri activi în Ministerul Internelor si reformei Administrative.

  Conducerea specializarii, facultatii si institutiei. Competenta academica si manageriala a personalului de conducere
  In conformitate cu prevederile Cartei Universitare a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, structura organizatorica a Facultatii de Pompieri cuprinde urmatoarele compartimente: – Decanul facultatii – Catedra de Pregatire pentru Situatii de Urgenta; – Catedra de Inginerie; – Secretariatul facultatii; – Biblioteca; – Formatiuni studenti; – Compartiment Logistica. Conducerea activitatilor de învatamânt si cercetare stiintifica este asigurata de Consiliul facultatii, constituit în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea din învatamântul superior, având în componenta: – Decanul facultatii; – Sefii de catedra; – Secretarul stiintific; – Comandantul formatiunilor de studenti; – Reprezentanti ai cadrelor didactice alesi de catedre; – Reprezentanti ai studentilor. Activitatea operativa între sedintele consiliului facultatii, este condusa de Biroul consiliului facultatii. Conducerea operativa curenta a tuturor activitatilor care se desfasoara în facultate este asigurata de decanul facultatii. Functiile de decan, sefi de catedra si secretar stiintific sunt ocupate de cadre didactice care îndeplinesc criteriile legale de studii si grad universitar, alese în conformitate cu prevederile Cartei Universitare a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, a Legii învatamântului nr.84/1995 si a Legii nr. 128/1997 – Statutul cadrelor didactice. Problemele de asigurare logistica si financiara sunt rezolvate de compartimentele de specialitate din cadrul Academiei de Politie. Conducerea Academiei de Politie este asigurata de Senatul Academiei, iar între sedintele acestuia este condusa de Biroul Senatului. Conducerea operativa si curenta a tuturor activitatilor este asigurata de Rectorul Academiei de Politie.

  Încadrarea institutiei, facultatii, specializarii în sistemul national de învatamânt superior
  Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” este institutie de învatamânt superior, subordonata Ministerului Administratiei si Internelor, dar este organizata si functioneaza conform normelor legale impuse pentru învatamântul superior de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului. Facultatea de Pompieri functioneaza în cadrul Academiei si este acreditata prin Hotarârea Guvernului României nr.535/1999 si a Raportului Consiliului National de Acreditare RCS025/2722A din decembrie 2003. Particularitatea Facultatii de Pompieri consta în existenta în planul sau de învatamânt a disciplinelor de specialitate pentru arma pompieri si a pregatirii militare, precum si a practicii sub forma de stagii de pregatire la unitatile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.


Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti


(Instituţie de învăţământ aflată în subordinea IGSU)

  Contact:
  Str. Poligonului nr. 2, Boldesti, judetul Prahova
  Telefon/fax 0244211202
  Pagina web: http://www.scoaladepompieri.ro
  E-mail: office@scoaladepompieri.ro

  Institutie de învatamânt postliceal aflata în subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si care formeaza maistri militari auto pentru toate structurile Ministerului Administratiei si Internelor precum si subofiteri de pompieri si protectie civila. Este amplasata într-un cadru natural deosebit, pe malul stâng al râului Teleajen.

  Comandant: Colonel Felix CÂTEA / tel. 0244210010
  Loctiitor al comandantului: -
  Sef de stat major: Maior Daniel-Ionuţ ENESCU
  Purtator de cuvant: Plutonier major Viorela NICOLESCU-SAVA / tel. 0244522150, fax. 0244211202, mobil 0724831210

  Şcoala are caracter de unicitate pe plan naţional şi asigură formarea iniţială în calificările maiştri militari auto şi subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă precum şi formarea continuă a personalului calificat pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. Procesul de învăţământ se desfăşoară pe parcursul a 2 ani pe baza Standardelor de pregătire profesională şi a Curriculum-urilor elaborate pentru cele două calificări. Pentru a răspunde noilor standarde ocupaţionale, strategia managerială are în vedere dezvoltarea capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu în conformitate cu standardele de calitate şi cerinţele beneficiarilor. Cifrele de şcolarizare se stabilesc prin dinamica de personal a Ministerului Administraţiei si Internelor în raport cu nevoile de formare în aceste domenii. Fondul de timp de învăţământ este repartizat atât pentru parcurgerea unităţilor de competenţă „cheie” cât şi unităţilor de competenţă specializate. Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în catedre şi au o bogată experienţă în activitatea practică şi în domeniul psihopedagogiei.

  Şcoala ocupa o suprafaţa de teren de peste 14 ha şi dispune de: - pavilion cu dormitoare şi săli de clasă pentru 250 de elevi; - pavilion comandament pentru conducerea scolii şi birouri pentru corpul profesoral; - un modern bloc alimentar compus din: bucătărie, depozite de alimente, săli de mese şi spaţii de cazare; - cabinet medical ; - o sală de conferinţe şi de spectacole cu o capacitate de 250 locuri; - o bibliotecă cu fond de carte atât pentru pregătirea de specialitate, militară, socio-umană cât şi beletristică cuprinzând, peste 15.000 volume; - un laborator de informatică; - o sală de documentare; - un lăcaş religios (capelă) ; - un atelier pentru desfăşurarea activităţilor practice pentru disciplina auto; - un modern Centru pentru Pregătire şi Formare în Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Descarcerare.

  Pentru desfăşurarea şedinţelor practice la disciplinele de specialitate şcoala are în structură un poligon de încercari şi experimentari complexe. În domeniul educaţiei fizice şi sportului unitatea de învatamânt dispune de o utilă şi bogată bază formată dintr-o sală de sport cu toate utilităţile, un teren de fotbal, două terenuri de tenis de câmp, din care unul cu nocturnă, un teren de handbal, aparate de gimnastica si alte materiale pentru pregatirea fizica de specialitate.

  Spaţiile de învăţământ, cazare şi masă pentru elevi au fost concepute astfel încât să asigure condiţiile necesare pentru pregătire şi petrecerea în mod plăcut şi util a timpului liber. Instituţia asigură următoarele facilităţi : realizarea pregătirii de specialitate în condiţii similare celor din activitatea operativă; obţinerea permisului de conducere categoriile B şi C; dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină şi de utilizare a computerului; consilierea psihologică a elevilor; organizarea de activităţi extracurriculare : excursii, vizite la obiective turistice, vizionări de spectacole, programe cultural – artistice şi recreative; participarea la concursuri culturale şi competiţii sportive; participarea facultativă la cercurile şcolare organizate în instituţie; acces la internet în cabinetul de informatică.


Actualizat: Marti, 13 Noiembrie 2018