IGSU

PREZENTARE

Centrul Operaţional Naţional Centrul Operaţional Naţional este constituit şi funcţionează în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca structură specializată în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă. Centrul Operaţional Naţional îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare şi conducere operaţională, la nivel naţional, a situaţiilor de urgenţă și se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum şi cu specialişti în comunicaţii, informatică şi în alte domenii de activitate, conform cerinţelor operative.

Centrul Operaţional Naţional De asemenea, Centrul Operaţional Naţional organizează şi asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.








ORGANIZARE ŞI ATRIBUŢII

În conformitate cu prevederile art.19 din HG nr.1.490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Operaţional Național are următoarele atribuţii principale:

 1. desfăşoară activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă;
 2. asigură înregistrarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmeşte situaţia generală a riscurilor la nivel naţional;
 3. monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele Comitetului Naţional şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie;
 4. Centrul Operaţional Naţional
 5. elaborează concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia specifică de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
 6. face propuneri Comitetului Naţional privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 7. urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi ale planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 8. asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 9. centralizează, la nivel naţional şi/sau zonal/regional, după caz, solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
 10. asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi avertizare primite de la instituţiile specializate către serviciile de urgenţă din subordine şi administraţia publică, după caz;
 11. gestionează, la nivel naţional, baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
 12. desfăşoară activităţi în domeniile asistenţei internaţionale umanitare, medicinei de urgenţă a dezastrelor şi asistenţei psihologice;
 13. îndeplineşte alte atribuţii conform reglementărilor interne.




În cadrul Centrului Operaţional Naţional funcţionează următoarele servicii şi compartimente:

 • Serviciul Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţie;
 • Serviciul Evacuare, Asanare Pirotehnică şi Urgenţe CBRN;
 • Serviciul Sinteze Operative şi Dispecerat;
 • Compartimentul Medicină la Dezastre;
 • Compartimentul Standarde şi Normative Specifice;
 • Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;;
 • Compartimentul Secretariat.




Serviciul Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţie este structura specializată să asigure analiza, evaluarea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. Serviciul Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţie constituie elementul central în elaborarea cadrului normativ ce reglementează răspunsul în situaţiile de urgenţă gestionate sau la care instituţia asigură funcţii de sprijin. În componența serviciului se regăsesc Biroul Coordonare Misiuni şi Statistica Intervenţiilor şi Compartimentul Analiză şi Evaluare Misiuni.




Centrul Operaţional Naţional Serviciul Evacuare, Asanare Pirotehnică şi Uurgențe CBRN reprezintă structura specializată care asigură cadrul de reglementare privind înştiinţarea, alarmarea, evacuare şi protecţia prin adăpostire a populaţiei, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu, respectiv gestionarea de specialitate a evenimentelor de natură pirotehnică şi CBRN pe teritoriul naţional. Centrul Operaţional Naţional Serviciul Evacuare, Asanare Pirotehnică şi Urgențe CBRN este organizat pe trei compartimente: Evacuare şi Înştiinţare-Alarmare, Asanare Pirotehnică şi Adăpostire şi Urgențe CBRN.




Centrul Operaţional Naţional Serviciul Sinteze Operative şi Dispecerat asigură centralizarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă din zonele de competenţă ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă și transmiterea acestora celor în drept. Serviciul elaborează sintezele zilnice referitoare la evenimentele specifice înregistrate în zonele de competenţă ale serviciilor de urgenţă profesioniste şi asigură transmiterea operativă a rapoartelor și informărilor către eşalonul superior și structurile cu care se cooperează, respectiv transmiterea deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor către unităţile din subordinea inspectoratului general. Serviciul Sinteze Operative şi Dispecerat are în componenţă Biroul Monitorizare Situații de Urgență şi Activare CNCCI.




Centrul Operaţional Naţional Compartimentul Medicină la Dezastre este structura destinată să coordoneze activităţile de medicină în situaţii de dezastre, precum şi organizarea cursurilor de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare în cadrul centrelor de formare,elaborând şi promovând proceduri de prim ajutor medical, studii de specialitate, programe şi propuneri referitoare la asistenţa medicală de urgență a populaţiei afectate de dezastre și calamități.




Compartimentul Standarde şi Normative Specifice este structura cu atribuţii în elaborarea standardelor, procedurilor şi normelor specifice din domeniul operaţional.

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă este compartimentul specializat din cadrul Centrului Operaţional Naţional ale cărui atribuții principale sunt stabilite în art.9 din HG nr.94 / 2004 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentul Secretariat are ca obiectiv specific organizarea activităţii de primire, înregistrare, multiplicare, difuzare, păstrare şi arhivare a documentelor clasificate şi neclasificate din competența Centrului Operaţional Naţional.