IGSU
 • Ordine/dispoziţii de personal din competenţa inspectorului general şi şefilor unităţilor subordonate;
 • Ştatele de organizare a unităţilor I.G.S.U.;
 • Planuri de măsuri, ordine şi situaţii referitoare la organizarea şi executarea unor misiuni, aplicaţii, exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă;
 • Programe de dezvoltare instituţională şi strategii pe termen mediu;
 • Puncte de vedere privitoare la modul de interpretare si aplicare a unor acte normative;
 • Note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;
 • Documente necesare elaborării, avizării şi negocierii actelor de cooperare bilaterală în domeniile de activitate ale M.A.I.;
 • Documente în legătură cu dosare penale şi civile, asupra cărora se desfăşoară activităţi în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale I.G.S.U.;
 • Analize, rapoarte, studii privind stadiul reformei în administraţia publică (descentralizare, modernizarea administraţiei, informatizare);
 • Informări privind situaţia înzestrării şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort destinate îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 • Documentaţie privind ofertele de produse / lucrări / servicii;
 • Contracte de achiziţii;
 • Situaţii centralizatoare cu nevoi de reparaţii a tehnicii din dotare;
 • Planul de reparaţii-conservare pentru bunurile materiale;
 • Planul cu necesarul de materiale pentru activităţile de reparaţii şi întreţinere;
 • Documente privind stadiul realizării programelor de investiţii şi înzestrare;
 • Listele de înzestrare, investiţii, lucrări şi servicii;
 • Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace şi materiale specifice;
 • Documente privind evidenţa şi starea tehnică a mijloacelor din dotare;
 • Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă în structurile I.G.S.U;
 • Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de protecţia mediului în I.G.S.U.;
 • Dosarelor de cercetare a evenimentelor de muncă în structurile I.G.S.U.;
 • Instrucţiuni şi proceduri specifice activităţii de inspecţie a muncii pe linia relaţiilor de muncă;
 • Documente privind mijloacele navale din dotarea I.G.S.U.;
 • Ştate de plată, ordine de plată, fişe fiscale, deconturi, registre contabile;
 • Propuneri de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Disponibilul creditelor bugetare angajate;
 • Documentele justificative aferente plăţilor prin casierie;
 • Documente vizând asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării alegerilor locale, parlamentareşi pentru preşedinţie, respectiv organizarea de referendum-uri;
 • Dosarele personale şi date cu privire la personalul I.G.S.U.;
 • Studii de diagnoză şi prognoză în domeniul resurselor umane;
 • Planurile anuale de şcolarizare, potrivit nevoilor şi specificului activităţilor unităţilor I.G.S.U.;
 • Metodologia de emitere a documentelor de legitimare şi de acces în sediile unităţilor I.G.S.U.;
 • Date cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război;
 • Ştate de personal şi de funcţii;
 • Fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a cadrelor I.G.S.U.;
 • Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului I.G.S.U.;
 • Registre şi rapoarte de evaluare specifice activităţii de psihologie;
 • Documente privind elaborarea şi implementarea proiectelor de comunicaţii şi informatică;
 • Documente privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări pentru activitatea de informatică şi comunicaţii de date;
 • Documente privind intervenţiile tehnice la echipamentele informatice din dotarea I.G.S.U.
 • Documente privind solicitările, distribuţia, transferul şi retragerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din categoria/componenţa echipamentelor informatice şi pentru comunicaţii de date;
 • Documente privind solicitările şi distribuţia de materiale consumabile şi/sau de întreţinere a echipamentelor;
 • Documente privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor;
 • Răspunsuri la petiţii si memorii;
 • Documente statistice şi indicatori de evaluare a activităţii de prevenire;
 • Rapoarte privind acţiunile de prevenire desfăşurate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti;
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire;
 • Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice pentru implementarea Directivelor Europene;
 • Documente specifice rezultate ca urmare a derulării unor proiecte internaţionale pe domeniul de activitate;
 • Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice conform prevederilor Convenţiei UNECE;
 • Documente rezultate din desfăşurarea activităţilor specifice pentru implementarea Directivei 2008/114/CE, privind protecţia infrastructurii critice europene.
 • Programul logistic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
 • Proiecte de programe anuale şi multianuale de acţiuni sau strategii ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
 • Proiecte pentru contracte de furnizare de produse, prestare de servicii sau lucrări;
 • Proiecte acte adiţionale de modificare a unor clauze contractuale;
 • Angajamente globale şi individuale cât şi ordonanţările pentru produsele şi serviciile contractate/recepţionate;
 • Situaţii privind înzestrarea cu tehnică a I.G.S.U.
 • Situaţia centralizatoare privind necesarul de reparaţii a tehnicii din dotarea I.G.S.U.
 • Norme de consum carburanţi pentru autospecialele de stins incendii nou intrate în înzestrarea IGSU;
 • Situaţia privind evidenţa materialelor periculoase;
 • Situaţii privind imobilele aflate în domeniul public al statului administrarea M.A.I prin unităţile subordonate;
 • Situaţii privind imobilele revendicate pe cale judecătorească sau prin notificare în baza Legii nr.10/2001;
 • Situaţia privind derularea Programului multianual de realizare a înscrierii în cartea funciară imobilelor aflate în domeniului public al statului şi administrarea MAI;
 • Elaborarea documentelor referitoare la trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului (demolări);
 • Proceduri de lucru pe linie de adăpostire, (adăposturi şi puncte de comandă de protecţie civilă);
 • Proceduri de lucru pe linie de asanare pirotehnică;
 • Strategia Naţională de Securitate Nucleară;
 • Planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi;
 • Secţiuni din planuri naţionale de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear, urgenţă radiologică şi radioactivă;
 • Plan de înştiinţare, prealarmare şi alarmare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
 • Planurile judeţene de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;
 • documente adresate organizaţiilor internaţionale, instituţii omoloage din alte state, ambasadele altor state din Bucureşti, ambasadele României din alte state;
 • Planul de Relaţii Internaţionale al IGSU;
 • Rapoarte de evaluare a activităţii de relaţii internaţionale;
 • Documente adresate Autorităţilor de Management / MDRT;
 • Adrese, informări şi sinteze privind activitatea componentelor CNSU;
 • informări şi sinteze prezentate în cadrul şedinţelor ordinare/ extraordinare ale CNSU;
 • Adrese şi solicitări transmise componentelor CNSU privind întocmirea Planului anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare şi a Planului de activităţi al CNSU;
 • Planul roşu de intervenţie la nivel judeţean / municipiul Bucureşti;
 • Centralizatoare privind gradul de pregătire pentru intervenţie a structurilor subordonate I.G.S.U. în domeniul Asistenţei medicale de urgenţă;
 • Planificarea cadrelor militare, precum şi a persoanelor din alte structuri la cursurile de specialitate în domeniul primului ajutor calificat şi descarcerării;
 • Centralizator forţe şi mijloace specifice SMURD;
 • Situaţii privind capacitatea de răspuns a echipajelor din structura SMURD;
 • Situaţii centralizatoare cu Centrele de pregătire / Formare paramedici;
 • Documente privind acreditarea / reacreditarea Centrelor şi persoanelor care desfăşoară activităţide pregătire în domeniul primului ajutor calificat şi descarcerării;
 • Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă;
 • Datele statistice destinate informării Comitetului Tehnic Internaţional al Focului (CTIF);
 • Direcţiile de acţiune stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice domeniului de activitate;
 • Situaţia dinamicii statistice a activităţii de prevenire şi evenimentele ce au constituit situaţii de urgenţă, precum şi intervenţiile serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 • Studii privind analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi prognoze privind tendinţele de evoluţie a situaţiei operative;
 • Situaţia privind gradul de întocmire a Planurilor de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivel naţional;
 • Documente privind reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii;
 • Corespondenţă cu privire la avizarea pentru legalitate a contractelor, înţelegerilor şi altor acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţii;
 • Corespondenţa cu parchetele şi celelalte autorităţi administrative jurisdicţionale;
 • Documente justificative, declaraţii privind calculul, reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetele prevăzute şi faţă de terţi;
 • Documente de evidenţă contabilă, corespunzător formei de înregistrare contabilă utilizată, fişe de cont, jurnale, balanţe de verificare;
 • Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Documente referitoare la deschiderea de credite, modificările şi virările de credite bugetare şi evidenţa creditelor bugetare aprobate;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă şi documente şi analize necesare pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare;
 • Documente referitoare la asigurarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente proiectelor cu finanţare de la Uniunea Europeană;
 • Documente justificative privind evidenţa şi calculul drepturilor de transport, delegare, detaşare şi mutare cuvenite cadrelor;
 • Documente justificative privind evidenţa şi calculul costurilor privind deplasările în ţară şi străinătate;
 • Publicaţii de specialitate ale I.G.S.U.;
 • Sinteza Documentară;
 • Strategia de comunicare şi relaţii publice;
 • Planuri de comunicare;
 • Rapoarte de monitorizare a presei centrale şi locale;
 • Analize lunare şi anuale cu privire la reflectarea în mass-media a activităţilor I.G.S.U.;
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Formularea proiectelor de răspuns pe marginea articolelor apărute în mass-media.
Notă: La baza întocmirii prezentului material au fost utilizate, ca sursă documentară, ”Listele documentelor de interes public ale M.A.I.” şi documentele transmise de structurile I.G.S.U.

 
 • DACEA
 • Informare Preventiva
 • ASPR
 
 
 
 • EMERSYS
 • Logo Ziua Informarii Preventive
 • Schengen si CNAI
 • Schengen si CNAI